AZINLIK HAKLARI

Ulus devletlerin bir norm sayıldığı günümüz dünyasında özerklik, bu normdan sapan bir istisna olmayıp kendisi bir norm oluşturan yeni bir düzen kurma sürecidir. Bugün dünyada mevcut ulus devlet sayısından daha fazla sayıda pek çok işleyen özerklik türü bulunmaktadır. Bunlar, sahip olduğu pek çok özelliğiyle ulus devlet egemenliğinden, modern tahakküm ilişkilerinden farklı ve hatta bunlara alternatif bir toplumsal düzene sahip olmasıyla farklılaşmaktadır. Her tür askeri ve polisiye gücün konuşlanmasının yasak olduğu bölgeler olduğu kadar, kapitalist ekonomiye meydan okuyan dayanışma ekonomilerinin denendiği, farklılıkların eşitliğine dayalı bir yurttaşlık rejiminin ve ortaklaşmacı demokrasinin uygulandığı, katılımın yerel kurumları aracılığıyla doğrudan demokrasinin küçük ölçeklerde hayata geçirildiği pek çok özerklik örneği ve modeli söz konusudur.

DEMOS, dünyanın çok farklı coğrafyasında karşımıza çıkabilen bu kadar çeşitlilikteki model ve uygulamalara yönelik kuramsal ve alan çalışmalarını gerçekleştirir. Bu çerçevede, özerk bölgelerin doğuşunu ele alan tarihsel ve kültürel araştırmaların yanı sıra, özerk bölgelerin yetkileri, işleyişi, kurumları, sürekliliği ve karşı karşıya olduğu meydan okumaları içeren siyasal, sosyolojik ve antropolojik araştırmalar yürütür.


BU ALANDAKİ SON ÇALIŞMALAR:

 

3 kisi_logo

MAKALE: Yerelleşmenin ve Evrenselleşmenin Ötesinde Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek

 

3 kisi_logoRÖPORTAJ: ROJAVA: Bir Demokratik Özerklik Deneyimi I

 

3 kisi_logoRÖPORTAJ: ROJAVA: Bir Demokratik Özerklik Deneyimi II

 

3 kisi_logoRÖPORTAJ: Sömürge Karşıtı Mücadele ve Çokkültürlü Toplumun Meydan Okumaları: Hindistan’da Köy Cumhuriyetleri, Komlar ve Konfederalizm

3 kisi_logoMAKALE: Aktörün Perspektifinden Demokratik Özerkliğe Bakmak: Kürt Siyasal Hareketinin Demokratik Özerklik Yaklaşımı

3 kisi_logoRÖPORTAJ: Federal bir Sistemde Ulusal Kültürel Özerklik Modelinin Sınırları ve İmkanları: Rusya’daki Tatarlar

 

3 kisi_logoRÖPORTAJ: Etnik Çatışmaları Özerklik Modeliyle Çözmek: Temsiliyet, Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve Liberal Demokrasinin Sınırları